Ochrana súkromia a osobných údajov


CK Travelistan týmto oznamuje svojim objednávateľom, že spracúva ako prevádzkovateľ ich osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na objednávateľov a potenciálnych objednávateľov služieb CK Travelistan, resp. osoby v záujme ktorých sú tieto služby objednávané, a to najmä prostredníctvom domény www.travelistan.sk (ďalej spolu len ako „Dotknuté osoby“).


I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je:

Travelistan.sk, s.r.o.
IČO 52 082 997
so sídlom Exnárova 33, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 133330/B
e-mail: info@travelistan.sk

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)


II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb môže byť:

 1. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, uzavretie zmluvy, ktorej stranou je Dotknutá osoba, následné uskutočnenie platby, dodanie služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb;
 2. plnenie daňových a účtovných predpisov;
 3. zabezpečenie prípadných právnych nárokov Prevádzkovateľa;
 4. prevádzka webovej stránky Prevádzkovateľa www.travelistan.sk a stránok Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach napr. Facebook a Instagram (Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke a na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies);
 5. organizovanie spotrebiteľských súťaží;
 6. marketingová komunikácia s Dotknutou osobou, ktorá je zákazníkom Prevádzkovateľa (priamy marketing napr. vo forme zasielania reklamných, informačných, propagačných e-mailov – noviniek);
 7. marketingová komunikácia s Dotknutou osobou bez predchádzajúceho vzťahu k Prevádzkovateľovi (potenciálny zákazník);
 8. iné marketingové účely Prevádzkovateľa.

III. Právny základ spracúvania

Právnym základom spracúvania je:

 1. §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy;
 2. §13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a inými príslušnými právnymi predpismi – plnenie zákonných povinností;
 3. §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa zabezpečiť a vymáhať jeho prípadné právne nároky;
 4. §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa prevádzkovať a zlepšiť funkčnosť svojej webovej stránky a svojich stránok na sociálnych sieťach;
 5. §13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa uskutočňovať priamy marketing voči svojim zákazníkom (napr. vo forme zasielania noviniek);
 6. §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, resp. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – poskytnutý súhlas Dotknutej osoby (pri spotrebiteľských súťažiach, marketingovej komunikácii voči osobám bez predchádzajúceho vzťahu k Prevádzkovateľovi a iných marketingových účeloch Prevádzkovateľa).

IV. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje sú získavané priamo od Dotknutých osôb alebo od osôb, ktoré objednávajú služby Prevádzkovateľa v záujme Dotknutej osoby (napr. spolucestujúci).


V. Predmet spracúvania

Predmetom spracúvania môžu byť:

 1. základné identifikačné a kontaktné osobné údaje Dotknutých osôb, ktoré boli poskytnuté priamo Dotknutými osobami alebo objednávateľom služieb a sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania (najmä meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, email, telefón) – poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, bez poskytnutia údajov však nemôže dôjsť k riadnemu plneniu zmluvy s Dotknutou osobou;
 2. na marketingové účely Prevádzkovateľa môžu byť spracúvané najmä: meno, priezvisko, e-mail, fotografie – poskytnutie údajov na marketingové účely Prevádzkovateľa je dobrovoľné;
 3. cookies – Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke cookies, ktoré slúžia na riadnu prevádzku webovej stránky a na účel analýzy prevádzky webovej stránky (štatistika návštevnosti stránky). Cookies predstavujú malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení Dotknutej osoby pri jej prehliadaní. Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené napr. na http://www.allaboutcookies.org/. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať;
 4. cookies – Prevádzkovateľ využíva cookies na svojich stránkach na sociálnych sieťach ako napr. Facebook a Instagram. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vždy len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania.


VI. Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:

 1. Poskytovatelia ubytovacích zariadení, letecké spoločnosti, prepravné spoločnosti, sprievodcovia, ambasády, poisťovne, spolupracujúce cestovné kancelária a agentúry a iné osoby prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ zabezpečuje poskytovanie svojich služieb;
 2. externý účtovník Prevádzkovateľa;
 3. poskytovatelia právneho a daňového poradenstva;
 4. poskytovatelia IT a poštových služieb;
 5. Google – spoločnosť poskytujúca službu Google Analytics slúžiacu na analýzu prevádzky webovej stránky Prevádzkovateľa;
 6. Facebook – spoločnosť zabezpečujúca stránku Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram prostredníctvom ktorej môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov Dotknutých osôb v prípade udelenia súhlasu;
 7. Daňový úrad;
 8. Slovenská obchodná inšpekcia;
 9. súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori;
 10. iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov.

VII. Prenos osobných údajov

V rámci spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb za účelom plnenia zmluvy a v rámci predzmluvných vzťahov môže dôjsť k prenosu osobných údajov i do tretích krajín (mimo Európsku úniu), a to najmä tranzitných a cieľových destinácií v zmysle zmlúv o obstaraní zájazdu. Prenos do týchto krajín je nevyhnutný v rámci predzmluvných vzťahov a na plnenie zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou resp. v jej záujme, pričom sa môže jednať aj o krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia Komisie EÚ.

Doména Prevádzkovateľa www.travelistan.sk používa službu „Google Analytics“, poskytovanú spoločnosťou Google LLC (USA), za účelom analýzy prevádzky predmetnej webovej stránky. Spoločnosť Google LLC je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Zhromažďovanie osobných údajov za týmto účelom môže Dotknutá osoba deaktivovať tak, že si stiahne a nainštaluje nasledovný doplnok do svojho prehliadača (Google Analytics Opt-out Browser Add-on): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Osobné údaje môžu byť v prípade poskytnutia súhlasu zo strany Dotknutej osoby zverejnené prostredníctvom stránky Prevádzkovateľa na sociálnej sieti Facebook a Instagram. Sociálnu sieť Facebook a Instagram prevádzkuje spoločnosť Facebook, Inc. (USA), ktorá je zapojená do tzv. Privacy Shield (t.j. zabezpečuje adekvátny level ochrany osobných údajov). Prevádzkovateľ využíva na svojich stránkach na sociálnych sieťach cookies. Tieto cookies sú poskytované Prevádzkovateľovi spoločnosťou Facebook v anonymizovanej forme za účelom analýzy prevádzky stránky Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (štatistika návštevnosti stránky). Viac informácií o cookies používaných spoločnosťou Facebook nájdete tu https://www.facebook.com/policy/cookies/.


VIII. Doba uchovávania

Osobné údaje budú uchovávané počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu a v nevyhnutnom rozsahu do uplynutia premlčacích lehôt na uplatnenie prípadných právnych nárokov a po dobu archivácie určenej príslušnými právnymi predpismi, vždy však minimálne po dobu skončenia všetkých konaní o právnych nárokoch.

V prípade, ak je spracúvanie založené na súhlase Dotknutej osoby, osobné údaje sa za týmto účelom budú spracúvať maximálne po dobu udeleného súhlasu.

Súbory cookies môže Dotknutá osoba kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, pričom bližšie informácie sú uvedené napr. na http://www.allaboutcookies.org/. V danom prípade však webová stránka Prevádzkovateľa nemusí riadne fungovať.


IX. Opatrenia na ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením. Prevádzkovateľ využíva najmodernejšie technológie pre účely bezpečného uchovávania a pre­no­su dát a pravidelne venuje pozornosť odborným zna­lostiam svojho personálu.


X. Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nasledovné práva:

 1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní);
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu; výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie);
 4. právo namietať proti spracúvaniu;
 5. právo na prenosnosť údajov;
 6. ak je spracúvanie založené na súhlase, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov).

Dotknutým osobám poskytne Prevádzkovateľ kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje o nich získal a za akým účelom. V prípade záujmu môže Dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: info@travelistan.sk alebo poštou na adrese Exnárova 33, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskyt­nu­tie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Zákonom o ochrane osobných údajov resp. Naria­dením (napr. pri zjavne neopodstatnenej žiadosti alebo opakujúcej sa žiadosti). Na získanie informácie sa Dotknutá osoba musí identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia alebo preukázať, že je oprávnená prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.


XI. Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie založené na súhlase, Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná. Udelený súhlas môže Dotknutá osoba kedykoľvek odvolať oznámením prostredníctvom e-mailovej adresy info@travelistan.sk alebo poštou prostredníctvom adresy Exnárova 33, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov. V prípade zasielania noviniek prostredníctvom e-mailu postačí, ak Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti predmetného e-mailu. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie alebo iný spôsob autentifikácie odvolania súhlasu.


XII. Právo namietať proti spracúvaniu

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ nebude ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

Dotknuté osoby majú právo namietať zaslaním správy na e-mailovú adresu info@travelistan.sk alebo poštou na adresu Exnárova 33, 821 03 Bratislava – mestská časť Ružinov. V prípade zasielania noviniek v rámci priameho marketingu prostredníctvom e-mailu postačí, ak Dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti predmetného e-mailu. Prevádzkovateľ môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie.


XIII. Orgán dozoru

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Prevádzkovateľ dodržiava všetky stanovené legislatívne pravidlá a bezpečnostné opatrenia. V prípade, že by to Dotknuté osoby považovali za potrebné a nebudú súhlasiť so spôsobom, akým dochádza k spracúvaniu ich osobných údajov, môžu sa obrátiť na:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava


XIV. Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky ochrany osobných údajov tvoria súčasť všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

Tieto podmienky sú zverejnené na doméne Prevádzkovateľa www.travelistan.sk v sekcii „Ochrana súkromia a osobných údajov“.

Tieto podmienky sa uplatňujú od 25.05.2019 a sú pravidelne revidované a aktualizované.