Vlajka Kazachstan

Kazachstan

Stredná Ázia

Úvod

História:
Etnickí Kazaši, ktorý sú miešancami turkických a mongolských kočovných kmeňov ktoré migrovali do danej oblasti v čase do 13. storočia, boli zriedka zjednotení do jedného národa. Táto oblasť bola v 18. storočí dobitá Ruskom a následne sa Kazachstan stal v roku 1936 Sovietskou republikou.

Kvôli sovietskej politike v 30. rokoch minulého storočia sa počet etnických Kazachov znížil a umožnil neetnickým Kazachom počtom prekonať pôvodné obyvateľstvo. Sovietski občania boli počas 50. a 60. rokov minulého storočia nabádaní, aby pomáhali kultivovať kazašské severné pastviny v rámci poľnohodpodárskeho programu „Panenské oblasti“. Prílev imigrantov, hlavne Rusov, ale aj iných deportovaných národností, ešte viac zamiešal etnickým zložením. Nemoslimské etnické menšiny opúšťali Kazachstan vo veľkých skupinách medzi rokmi 1995 až 2005 a národný program na repatriáciu priviedol asi milión etnických Kazachov späť do Kazachstanu. Tieto trendy umožnili Kazachom opätovne sa stať hlavnou väčšinou v štáte. Dramatické demografické zmeny taktiež zmenili predošlú náboženskú rôznorodosť vyznania a spravili z Kazachstanu z veľkej väčšiny (viac ako 70%) moslimskú krajinu.

Ekonomika Kazachstanu je väčšia ako všetkých ostatných stredoázijských štátov hlavne kvôli značnému prírodnému bohatstvu krajiny. Súčasné problémy zahŕňajú vytvorenie súdržnej národnej identity, expanzia rozvoja obrovských energetických zdrojov krajiny a ich export na svetové trhy, diverzifikáciu ekonomiky, zvyšovanie konkurencieschopnosti kazachstanskej ekonomiky a posilňovanie vzťahov so susediacimi štátmi a svetovými mocnosťami.

Víza

BEZVÍZOVÝ STYK

S účinnosťou od Januára 2017 je zavedený bezvízový vstup do Kazachstanu pre občanov SR do 30 dní. Na všetky cesty presahujúce dobu 30 dní je aj naďalej potrebné vízum, o ktoré je možné požiadať na veľvyslanectve Kazachstanu v Bratislave.

Požadované dokumenty na získanie víz:

♦ Originál cestovného pasu (platný min. 6 mesiacov, min. 2 voľné strany)
♦ Vyplnený a podpísaný dotazník
♦ Dokumentová fotografia (3,5 x 4,5 cm s bielym pozadím)
♦ Potvrdenie o rezervácii hotela, vysielací alebo pozývací list

Objednajte si Vaše vízum jednoducho:

Pri objednávke uveď heslo „Travelistan“ a získaj zľavu od 5 do 20 eur (v závislosti od krajiny).

OBJEDNAŤ VÍZA ONLINE

Geografia

Poloha:
Stredná Ázia, severozápadne od Číny; malá časť krajiny leží západne od rieky Ural (Zhayyq) a je najvýchodnejšou časťou Európy

Geografické súradnice:
48 00 S, 68 00 V

Geografické zaradenie:
Ázia

Rozloha:
celkovo: 2 724 900 km²
pevnina: 2 699 700 km²
vodné plochy: 25 200 km²
porovnanie v rámci sveta: 10

Porovnanie veľkosti:
Približne 21 krát väčšie ako bývalé Československo

Pozemné hranice:
celkovo: 13 364 km

Hraničiace krajiny (5):
Čína 1765 km, Kirgizsko 1212 km, Rusko 7644 km, Turkménsko 413 km, Uzbekistan 2330 km

Pobrežie:
0 km (vnútrozemská krajina); poznámka: Kazachstan hraničí s Aralským morom, ktoré je už rozdelené na dve vodné plochy (1070 km) a Kaspickým morom (1894 km)

Pobrežné nároky:
žiadne (vnútrozemská krajina)

Klimatické podmienky:
kontinentálne – studené zimy a teplé letá, púštne a polopúštne

Terénne členenie:
rozsiahla plochá step siahajúca od rieky Volga na západe až po pohorie Altaj na východe a od rovín západnej Sibíri na severe po oázy a púšte Strednej Ázie na juhu

Nadmorská výška:
priemerná nadmorská výška: 387 m
extrémy: najnižší bod: Vpadina Kaundy -132 mnm
najvyšší bod: Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6995 mnm

Prírodné bohatstvo:
veľké zásoby ropy, zemný plyn, uhlie, železná ruda, mangán, chrómová ruda, nikel, kobalt, meď, molybdén, olovo, zinok, bauxit, zlato, urán

Využitie pôdy:
poľnohospodárska pôda: 77,4%
obrábaná pôda 8,9%; stále plodiny 0%; stále pasienky 68,5%
les: 1,2%
iné: 21,4% (2011 est.)

Zavlažovaná pôda:
20 660 km² (2012)

Obyvateľstvo – rozdelenie:
väčšina krajiny má veľmi nízku hustotu zaľudnenia, hlavne vo vnútrozemí. Väčšie aglomerácie obyvateľstva sa nachádzajú v severnej a južnej časti krajiny

Prírodné nebezpečenstvá:
zemetrasenia na juhu, zosuvy pôdy v okolí Almaty

Životné prostredie – hlavné ohrozenie:
Rizikom pre zdravie ľudí a zvierat sú radioaktívne a toxické chemické skládky spojené s bývalými zbrojárskymi závodmi a testovacími strediskami roztrúsenými po celenej krajine. V niektorých mestách je priemyselné znečistenie na kritickej úrovni. Aralské jazero vysychá kvôli odkloneniu dvoch hlavných riek pre potreby zavlažovania a necháva za sebou škodlivé vrstvy chemických pesticídov a prírodných solí. Tieto zlúčeniny sú potom unášané vetrom a zamiešavané do škodlivých prachových búrok. Znečistenie Kaspického mora. Zamorenie pôdy z dôvody nadmerného využívania chemikálii a presoľovanie spôsobené zlou infraštruktúrou a nehospodárnymi spôsobmi zavlažovania.

Geografická poznámka:
Najväčšia svetová vnútrozemská krajina a jedna z dvoch vnútrozemských krajín na planéte, ktoré sa rozprestierajú na dvoch kontinentoch (druhou je Azerbajdžan).
Rusko si prenajíma približne 6000 km² v okolí kozmodromu Bajkonur. V januári 2004 predĺžili Kazachstan a Rusko nájomnú zmluvu do roku 2050.

Obyvateľstvo

Obyvateľstvo:
18 556 698 (odhad júl 2017)
porovnanie v rámci sveta: 62

Národnosť:
podstatné meno: Kazach/kazaška
prídavné meno: Kazašský (kazachstanský)

Etnické skupiny:
Kazaši (Qazaq) 63,1%, Rusi 23,7%, Uzbeci 2,9%, Ukrajinci 2,1%, Ujguri 1,4%, Tatari 1,3%, Nemci 1,1%, iní 4,4% (odhad 2009)

Jazyky:
Kazašský (oficiálny – Qazaq) 74% (rozumie hovorenému slovu), Ruský (oficiálny, používaný v bežnom dennom styku a braný ako „jazyk medzietnickej komunikácie“) 94,4% (rozumie hovorenému slovu) (odhad 2009)

Náboženstvá:
Moslimovia 70,2%, Kresťania 26,2% (hlavne ruskí ortodoxní), iné 0,2%, ateisti 2,8%, neuvedené 0,5% (odhad 2009)

Vekové zloženie:
0-14 rokov: 25,91% (muži 2 374 427/ženy 2 434 212)
15-24 rokov: 14,05% (muži 1 329 376/ženy 1 277 615)
25-54 rokov: 42,42% (muži 3 847 282/ženy 4 024 052)
55-64 rokov: 9,97% (muži 810 019/ženy 1 040 917)
65 rokov a viac: 7,65% (muži 494 064/ženy 924.734) (odhad 2017)

Pomer nezaopatrenia:
celkový pomer nezaopatrenia: 50,4
pomer nezaopatrenia mládeže: 40,3
pomer nezaopatrenia dôchodcov: 10,2
potencionálny pomer podpory: 9,8 (odhad 2015)

Priemerný vek:
celkovo: 30,6 roka
muži: 29,3 roka
ženy: 31,9 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 113

Úroveň rastu obyvateľstva:
1,04% (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 116

Miera pôrodnosti:
18,1 pôrodov/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 98

Miera úmrtnosti:
8,1 úmrtí/1000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 88

Čistá miera migrácie:
0,4 migrantov/1 000 obyvateľov (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 64

Obyvateľstvo – rozdelenie:
väčšina krajiny má veľmi nízku hustotu zaľudnenia, hlavne vo vnútrozemí. Väčšie aglomerácie obyvateľstva sa nachádzajú v severnej a južnej časti krajiny

Miera urbanizácie:
urbanizované obyvateľstvo: 53,2% celkového obyvateľstva (2017)
miera urbanizácie: 0,94% ročná miera zmeny (odhad 2015-20)

Hlavné urbanizované oblasti – populácia:
Almaty 1,523 milióna; Astana (hlavné mesto) 759 000 (2015)

Rozdelenie podľa pohlavia:
pri narodení: 0,94 muži/ženy
0-14 rokov: 0,98 muži/ženy
15-24 rokov: 1,04 muži/ženy
25-54 rokov: 0,95 muži/ženy
55-64 rokov: 0,78 muži/ženy
65 rokov a viac: 0,53 muži/ženy
celková populácia: 0,92 muž/žena (odhad 2016)

Priemerný vek matky pri prvom pôrode:
25 roka (odhad 2014)

Materská úmrtnosť pri pôrode:
12 úmrtí/100 000 živých narodení (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 142

Novorodenecká úmrtnosť pri pôrode:
celkovo: 19,6 úmrtí/1 000 živých narodení
muži: 22,3 úmrtí/1 000 živých narodení
ženy: 17,2 úmrtí/1 000 živých narodení (2017)
porovnanie v rámci sveta: 82

Priemerná dĺžka života:
celková populácia: 71,1 roka
muži: 65,9 roka
ženy: 76 roka (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 152

Celková pôrodnosť:
2,25 narodeného dieťaťa/žena (odhad 2017)
porovnanie v rámci sveta: 94

Miera dostupnosti antikoncepcie:
55,7% (2015)

Náklady na zdravotníctvo:
4,4% HDP (2014)
porovnanie v rámci sveta: 158

Hustota siete lekárov:
3,27 doktora/1000 obyvateľov (2014)

Hustota siete nemocničných postelí:
7,2 postele/1000 obyvateľov (2012)

Zdroje pitnej vody:
zlepšené:
mestské: 99,4% obyvateľstva
vidiecke: 85,6% obyvateľstva
celkovo: 92,9% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 0,6% obyvateľstva
vidiecke: 14,4% obyvateľstva
celkovo: 7,1% obyvateľstva (odhad 2015)

Prístup k hygienickým zariadeniam:
zlepšené:
mestské: 97% obyvateľstva
vidiecke: 98,1% obyvateľstva
celkovo: 97,5% obyvateľstva
nezlepšené:
mestské: 3% obyvateľstva
vidiecke: 1,9% obyvateľstva
celkovo: 2,5% obyvateľstva (odhad 2015)

Miera rozširenia HIV/AIDS u dospelých:
0,2% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 90

Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS:
26 000 (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 68

HIV/AIDS – úmrtia:
<1000 (odhad 2016) Miera rozširenia obezity u dospelých:
21% (2016)
porovnanie v rámci sveta: 94

Miera nadváhy u detí mladších ako 5 rokov:
2% (2015)
porovnanie v rámci sveta: 100

Náklady na školstvo:
3,1% HDP (2009)
porovnanie v rámci sveta: 138

Gramotnosť:
definícia: obyvateľstvo nad 15 rokov vie čítať a písať
celková populácia: 99,8%
muži: 99,8%
ženy: 99,8% (odhad 2015)

Odhadovaná dĺžka štúdia (prvý až tretí stupeň):
celkovo: 15 rokov
muži: 15 rokov
ženy: 15 rokov (2016)

Miera nezamestnanosti mladých vo veku 15-24 rokov:
celkovo: 3,9%
muži: 3,6%
ženy: 4,3% (odhad 2013)
porovnanie v rámci sveta: 128

Vláda

Názov krajiny:
bežne používaná dlhá forma: Kazašská republika
bežne používaná krátka forma: Kazachstan
lokálna dlhá forma: Qazaqstan Respublikasy
lokálna krátka forma: Qazaqstan
bývalá: Kazašská sovietská socialistická republika

Etymológia:
Názov „Kazakh“ sa odvodzuje od turkického slova „kaz“ znamenajúceho „putovať“ a odkazuje na nomádsky spôsob života Kazachov. Perzská prípona „-stan“ znamená „miesto“ alebo „krajina“ takže názov Kazachstan doslova znamená „Krajina nomádov“

Typ vlády:
prezidentská republika

Hlavné mesto:
Astana

Geografické súradnice:
51 10 S, 71 25 V

Časový posun:
SELČ+4 (o 4 hodiny viac oproti štandardnému stredoeurópskemu letnému času)
poznámka: Kazachstan leží v dvoch časových pásmach

Administratívne rozdelenie:
14 provincií (oblyslarov) a 2 mestá* (qalalari); Almaty (Taldyqorghan), Almaty*, Aqmola (Kokshetau), Aqtobe, Astana*, Atyrau, Batys Qazaqstan [Západný Kazachstan] (Oral), Mangghystau (Aqtau), Ongtustik Qazaqstan [Južný Kazachstan] (Shymkent), Pavlodar, Qaraghandy, Qostanay, Qyzylorda, Shyghys Qazaqstan [Východný Kazachstan] (Oskemen), Soltustik Qazaqstan [Severný Kazachstan] (Petropavl), Zhambyl (Taraz)

poznámka: administratívne celky majú rovnaký názov ako ich administratívne centrá s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v zátvorkách. V roku 1995 sa vlády Kazachstanu a Ruska dohodli na 20 ročnom prenájme územia o veľkosti 6000 km² Ruskom v okolí kozmodromu Bajkonur a mesta Bayqongyr (Bajkonur, bývalý Leninsk). V roku 2004 bol prenájom predĺžený do roku 2050.

Nezávislosť:
16. december 1991 (od Sovietskeho Zväzu)

Národné sviatky:
Deň nezávislosi – 16. december (1991)

Ústava:
história: predošlé 1937, 1978 (pred nezávislosťou), 1993; naposledy schválená referendom v auguste 1995, účinná od 5. septembra 1995
zmeny ústavy: navrhované prezidentom republiky na odporúčanie parlamentu alebo vlády. Prezident má možnosť predložiť návrh ústavných zmien parlamentu alebo priamo o nich vyhlásiť referendum. Na schválenie zmien v parlamente je potrebná troj-štvrtinová väčšina oboch komôr a podpis prezidenta. Na schválenie referendom je potrebná absolútna väčšina hlasov aspoň polovice obyvateľstva v minimálne dvoch tretiných oblastí, veľkých miest a hlavnom meste a následný podpis prezidenta. Zmenená niekoľko krát, naposledy v roku 2017 (2017).

Právny systém:
občiansky právny systém ovplyvnený rímsko-nemeckým právom a teóriou a praxou Ruskej Federácie

Občianstvo:
občianstvo narodením: nie
občianstvo jedine pôvodom: aspoň jeden z rodičov musí byť občanom Kazachstanu
možnosť dvojitého občianstva: nie
potrebná dĺžka pobytu pre rezidentúru: 5 rokov

Volebné právo:
od 18 rokov, všeobecné

Popis vlajky:
Na belasom pozadí symbolizujúcom oblohu sa v strede nachádza zlaté slnko s 32 lúčmi nad plachtiacim zlatým stepným orlom. Závesná strana je ozdobená zlatým národným ornamentom „koshkar-muiz“ (baranie rohy). Modrá farba má náboženský význam pre turkické obyvateľstvo krajiny a symbolizuje kultúrnu a etnickú jednotu. Taktiež reprezentuje nekonečnú oblohu ako aj vodu. Slnko, ktoré je zdrojom života a energie predstavuje bohatstvo a hojnosť. Slnečné lúče majú tvar zrna, ktoré je zdrojom blahobytu a prosperity. Orol, ktorý je zobrazovaný na vlajkách kazašských kmeňov mnoho storočí, reprezentuje slobodu, silu a let do budúcnosti.

Národné symboly:
zlatý orol;

Národné farby:
modrá, žltá

Národná hymna:
názov: „Menin Qazaqstanim“ (Môj Kazachstan)
text/hudba: Zhumeken NAZHIMEDENOV and Nursultan NAZARBAYEV/Shamshi KALDAYAKOV
poznámka: prijatá v roku 2006. Prezident Nursultan Nazarbayev zohral aktívnu rolu pri tvorbe nového text

Ekonomika

Ekonomika – prehľad:
Kazachstan, ktorý je najväčšou z bývalých Sovietskych republík okrem Ruska, má značné zásoby fosílnych palív a iných minerálov a kovov vrátane uránu, medi a zinku. Poľnohospodársky sektor vrátane dobytka a obilia je tiež významným zdrojom príjmov. Vláda si uvedomuje, že ekonomika trpí prílišným zameraním na ropu a ťažobný priemysel, a preto spravila prvé pokusy o diverzifikovanie ekonomiky väčším rozvojom a investíciami v odvetviach ako doprava, farmaceutický priemysel, telekomunikácie, petrochemický a potravinársky priemysel.

Obrovské zásoby uhľovodíkov a nerastných surovín tvoria kostru ekonomiky Kazachstanu. V júli 2016 oznámil Tengizchevroil z konzorcia Chevronu investíciu v hodnote $36,8 miliardy na expanziu prvého ropného poľa v oblasti Tengiz. Medzitým, po rokoch omeškaní a odhadovaných 55 miliardách nákladov na výstavbu, spustilo v októbri 2016 výrobu konečne aj obrovské ropné pole Kashagan.
Kazachstan je vnútrozemskou krajinou a kvôli exportu svojej ropy do Európy sa musí spoliehať na Rusko. Do Číny ho však vyváža priamo. V roku 2010 sa Kazachstan pripojil k Rusku a Bielorusku a vytvorili Colnú úniu s cieľom podporiť zahraničné investície a zlepšiť obchod. Colná únia sa v roku 2012 zmenila na Jednotný ekonomický priestor a v januári 2015 na Euroázijskú ekonomickú úniu (EAEU). Export Kazachstanu do krajín EAEU v roku 2016 hlavne kvôli nízkym cenám komodít klesol o 23,5%. Taktiež dovoz z krajín EAEU do Kazachstanu poklesol o 13,7%.

Ekonomická recesia Ruska, kazašského partnera z EAEU, a pokles svetových cien komodít v rokoch 2014 a 2015 prispeli k spomaleniu kazašskej ekonomiky, ktorá zaznamenáva najpomalší ekonomický rast od ekonomickej krízy 2008-09. V roku 2014 devalvoval Kazachstan svoju menu tenge a oznámil balíček stimulov namierených na boj s ekonomickými problémami. Kvôli padajúcemu kurzu rublu, padajúcim cenám ropy a zhoršujúcej sa regionálnej ekonomiky oznámil Kazachstan v roku 2015 zmenu kurzového rozpätia na pohyblivý výmenný kurz, čo viedlo k prudkému pádu a znehodnoteniu domácej meny tenge. Od dosiahnutia minima vo výmennom kurze 391 tenge za dolár v januári 2016 začala domáca mena opätovne rásť, hlavne kvôli vyšším svetovým cenám ropy.

Aj napriek niekoľkým pozitívnym inštitucionálnym a legislatívnym zmenám za posledných niekoľko rokov sú investori znepokojení hlavne kvôli korupcii, byrokracii a svojvoľnej vymožiteľnosti práva, hlavne na regionálnej a komunálnej úrovni. Ďalšou obavou je stav bankového sektora v krajine, ktorý trpí nízkou likviditou, nízkou kvalitou pohľadávok a nedostatkom transparentnosti. Investori boli takmer neistí hlavne kvôli potenciálnym negatívnym vplyvom na ekonomiku ohľadom následovnícta v prezidentskom úrade Kazachstanu, keďže niekdajší prezident Nursultan Nazarabayev sa nevyjadril, či sa bude v roku 2019 uchádzať o znovuzvolenie. Nazarbayev nakoniec po mohutných protestoch nečakane odstúpil 19. marca 2019, ale naďalej zostáva dôležitou politickou osbnosťou s vplyvom na chod krajiny.

HDP (parita kúpnej sily):
$451,2 miliardy (odhad 2016)
$440,7 miliardy (odhad 2015)
$430,8 miliardy (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 42

HDP (oficiálny výmenný kurz):
$133,7 miliardy (odhad 2016)
HDP – reálna miera rastu:
1,1% (odhad 2016)
1,2% (odhad 2015)
4,3% (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 170
HDP – na osobu (PPP):
$25 200 (odhad 2016)
$25 300 (odhad 2015)
$25 300 (odhad 2014)
poznámka: dáta sú v dolároch ku roku 2016
porovnanie v rámci sveta: 77

Hrubé národné rezervy:
22,3% HDP (odhad 2016)
26,6% HDP (odhad 2015)
28,6% HDP (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 78

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
spotreba domácností: 55,8%
štátna spotreba: 12,2%
investície do fixného kapitálu: 23%
investície do zásob: 5,3%
vývoz tovarov a služieb: 33,3%
dovoz tovaru a služieb: -29,6% (odhad 2016)

HDP – zloženie podľa sektoru pôvodu:
poľnohospodárstvo: 4,8%
výroba: 33,9%
služby: 61,3% (odhad 2016)

Poľnohospodárstvo – produkty:
obilie (hlavne jarný jačmeň a pšenica), zemiaky, zelenina, melóny, dobytok

Výrobné odvetvia:
ropa, uhlie, železná ruda, mangán, chróm, olovo, zinok, meď, titán, bauxit, zlato, striebro, fofáty, síra, urán, oceľ a železo, traktory a iné poľnohospodárske stroje, elektrické motory, stavebné materiály

Miera rastu priemyselnej výroby:
1,3% (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 134

Pracovná sila:
8,999 milióna (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 54

Pracovná sila – podľa odvetvia:
poľnohospodárstvo: 18,1%
výroba: 20,4%
služby: 61,6% (odhad 2017)

Miera nezamestnanosti:
5% (odhad 2016)
5% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 67

Obyvateľstvo pod hranicou chudoby:
2,7% (odhad 2015)

Príjem domácnosti alebo spotreba podľa percentuálnych bodov:
najnižších 10%: 4,3%
najvyšších 10%: 22% (odhad 2013)

Distribúcia príjmov rodiny – Gini index:
26,3 (2013)
31,5 (2003)
porovnanie v rámci sveta: 141

Rozpočet:
príjmy: $27,21 miliardy
výdavky: $27,57 miliardy (odhad 2016)

Dane a ostatné príjmy:
20,3% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 149

Rozpočtový zostatok (+) alebo deficit (-):
-0,3% HDP (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 52

Verejný dlh:
26,2% HDP (odhad 2016)
23,4% HDP (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 172

Fiškálny rok:
kalendárny rok

Miera inflácie (spotrebiteľské ceny):
14,6% (odhad 2016)
6,7% (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 214

Úroková miera Centrálnej banky:
11% (10. apríl 2017)
12% (9. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 19

Primárna miera úrokov komerčných bánk:
15,33% (odhad 31. december 2016)
13,18% (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 41

Stock of narrow money:
$13,81 miliardy (31. december 2016)
$8,934 miliardy (31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 74

Stock of broad money:
$37,78 miliardy (31. december 2016)
$25,34 miliardy (odhad 31. december 2015.)
porovnanie v rámci sveta: 74

Stock of domestic credit:
$55,53 miliardy (odhad 31. december 2016.)
$51,85 miliardy (odhad 31. december 2015.)
porovnanie v rámci sveta: 63

Trhová hodnota verejne obchodovaných akcií:
$744 milióna (odhad 31. december 2016)
$4,737 miliardy (odhad 31. december 2015.)
$26,23 miliardy (odhad 31. december 2013.)
porovnanie v rámci sveta: 109

Súčasná účtovná súvaha:
$-8,518 miliard (odhad 2016)
$-5,142 miliard (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 181

Export:
$37,3 miliardy (odhad 2016)
$46,52 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 51

Export – komodity:
ropa a ropné produkty, zemný plyn, železité kovy, chemikálie, stroje, obilie, vlna, mäso, uhlie

Export – partneri:
Taliansko 20,3%, Čína 11,5%, Rusko 9,5%, Holandsko 8,9%, Švajčiarsko 7,3%, Francúzsko 4,9% (2016)

Import:
$27,87 miliardy (odhad 2016)
$33,84 miliardy (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 62

Import – komodity:
stroje a vybavenie, železné výrobky, potraviny
Import – partneri:
Rusko 36,2%, Čína 14,5%, Nemecko 5,7%, USA 5,1% (2016)

Devízové a zlaté rezervy:
$29,53 miliardy (odhad 31. december 2016.)
$27,87 miliardy (odhad 31. december 2015.)
porovnanie v rámci sveta: 50

Dlh – externý:
$163,8 miliardy (odhad 31. december 2016)
$154,3 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 39

Akcie priamych zahraničných investícií – domáce:
$143,2 miliardy (odhad 31. december 2016)
$125,6 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 36

Akcie priamych zahraničných investícií – v zahraničí:
$32,74 miliardy (odhad 31. december 2016)
$29,53 miliardy (odhad 31. december 2015)
porovnanie v rámci sveta: 49

Výmenné sadzby:
tenge (KZT) na USA dolár:
342,13 (odhad 2016)
342,13 (odhad 2015)
221,73 (odhad 2014)
179,19 (odhad 2013)
149,11 (odhad 2012)

Energetika

Prístup k elektrine:
elektrifikácia – celková populácia: 100% (2016)

Elektrina – produkcia:
100,4 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 36

Elektrina – spotreba:
95,26 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 34

Elektrina – export:
1,614 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 47

Elektrina – import:
1,618 miliardy kWh (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 58

Elektrina – inštalovaná výrobná kapacita:
22,06 milióna kW (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 39

Elektrina – z fosílnych palív:
86,1% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 74

Elektrina – z jadrových palív:
0% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 124

Elektrina – z vodných elektrární:
13,3% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 111

Elektrina – z iných obnoviteľných zdrojov:
0,8% celkovej nainštalovanej kapacity (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 145

Ropa – produkcia:
1,595 milióna barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 16

Ropa – export:
1,292 milióna barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 13

Ropa – import:
145 800 barelov/denne (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 37

Ropa – overené zásoby:
30 miliard barelov (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 12

Rafinované ropné produkty – produkcia:
228 600 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 47

Rafinované ropné produkty – spotreba:
186 300 barelov/denne (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 57

Rafinované ropné produkty – export:
846 barelov denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 109

Rafinované ropné produkty – import:
44 490 barelov/denne (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 89

Zemný plyn – produkcia:
21,38 miliardy metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 30

Zemný plyn – spotreba:
13,1 miliardy metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 50

Zemný plyn – export:
13,7 miliardy metrov kubických (odhad 2016)
porovnanie v rámci sveta: 20

Zemný plyn – import:
4,7 miliardy metrov kubických (odhad 2015)
porovnanie v rámci sveta: 34

Zemný plyn – overené zásoby:
2,407 triliardy metrov kubických (odhad 1. január 2017)
porovnanie v rámci sveta: 15

Emisie kysličníka uhličitého zo spotreby energií:
257,8 milióna Mt (odhad 2014)
porovnanie v rámci sveta: 25

Telekomunikácie

Telefóny – aktívné pevné linky:
celkový počet: 3 931 100
počet na 100 obyvateľov: 21 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 39

Telefóny – mobilné:
celkovo: 25 395 milióna
počet na 100 obyvateľov: 138 (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 45

Telefónne systémy:
celkové zhodnotenie: Kazachstan zdedil zo sovietskej éry zastaralú telekomunikačnú sieť, ktorá vyžadovala modernizáciu

Domáce telefónne siete:
medzimestské spojenie pomocou pevnej linky alebo mikrovĺnneho relé; počet pevných liniek je nedostatočný; používanie mobilných telefóno rapídne vzrástlo a počet užívateľov sa blíži k 140 na 100 osôb

Medzinárodný volací kód krajiny: -7; medzinárodné spojenie s bývalými Sovietskymi republikami a Čínou je sprostredkované pomocou pevnej linky a mikrovĺnneho rádiového relé a s ostatnými krajinami pomocou satelitu a Trans-Azíjsko-Európskym (TAE) optickým káblom; zemské satelitné stanice – 2 Intelsat (2017)

Prenosové služby:
štát vlastní takmer všetky TV a rádio prenosové zariadenia a prevádzkuje národnú televíziu a rádio siete; V Kazachstane fungujú 3 TV stanice – Kazakhstan, KAZsport, Balapan a 4 rádio stanice – Kazakh Radiosy, Shalkar, Astana, and Classic; niektoré bývalé štátom vlastnené médiá boli sprivatizované; domácnosti so satelitným príjmom majú prístup aj k zahraničným médiam; V krajine funguje aj malé množstvo súkromných komerčných rádio staníc spoločne so štátnymi rádiami; Nová legislatíva vyžaduje, aby sa všetci mediálni poskytovatelia zaregistrovali a aby všetci poskytovatelia TV signálu vysielali v digitálnom formáte do roku 2018; Vysielanie je dostupné pre 98,63% obyvateľov, ako aj pre susedné krajiny (2017)

Internetový kód krajiny:
.kz

Užívatelia internetu:
celkovo: 14 100 751
percentuálny podiel obyvateľstva: 76,8% (odhad júl 2016)
porovnanie v rámci sveta: 45

Doprava

Národný vzdušný prepravný systém:
počet registrovaných leteckých prepravcov: 10
Počet lietadiel využívaných registrovanými leteckymi prepravcami: 71
ročný počet pasažierov prepravených registrovanými leteckými prepravcami: 5 081 631
ročný náklad prepravený registrovanými leteckými prepravcami: 37 669 008 mt-km (2015)

Registračná skratka krajiny pre civilné lietadlá:
UP (2016)

Letiská:
96 (2013)
porovnanie v rámci sveta: 59

Letiská – so spevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 63
viac ako 3047 m dĺžky: 10
2438 až 3047 m: 25
1524 až 2437 m: 15
914 až 1523 m: 5
menej ako 914 m dĺžky: 8 (2017)

Letiská – s nespevnenými pristávacími dráhami:
celkovo: 33
viac ako 3047 m dĺžky: 5
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 5
menej ako 914 m dĺžky: 13 (2013)

Heliporty:
3 (2013)

Potrubia:
kondenzované 658 km; plynové 12 432 km; ropné 11 313 km; rafinované produkty 1095 km; vodné 1465 km (2013)

Železnice:
celkovo: 14 184 km
široko rozchodné: 14 184 km tratí s rozchodom 1,520 m (z toho 4056 km je elektrifikovaných) (2014)
porovnanie v rámci sveta: 19

Cesty:
celkovo: 97 418 km
spevnené: 87 140 km
nespevnené: 10 278 km (2012)
porovnanie v rámci sveta: 48

Plavebné cesty:
4000 km (80% je na rieke Irtyš a zvyšných 20% na rieke rieke Syrdarja) (2010)
porovnanie v rámci sveta: 25

Obchodné loďstvo:
celkovo: 11
podľa typu: nákladné 1, ropné tankery 8, chladené nákladné 1, špecializované tankery 1
zahranično vlastnené: 3 (Rakúsko 1, Írsko 1, Turecko 1) (2010)
porovnanie v rámci sveta: 109

Prístavy a lodné terminály:
hlavné prístavy: Kaspické more – Aqtau (Ševčenko), Atyrau (Gur’yev)
Riečne prístavy: Oskemen (Ust-Kamenogorsk), Pavlodar, Semey (Semipalatinsk) (na rieke Irtyš)

Ozbrojené sily a bezpečnosť

Výdaje na ozbrojené sily:
0,82% HDP (2016)
3,45% HDP (2015)
1,04% HDP (2014)
1,08% HDP (2013)
1,05% HDP (2012)
porovnanie v rámci sveta: 81

Odvetvia armády:
Ozbrojené sily Kazachstanu: Pozemné jednotky, Námorníctvo, Vzdušné obranné sily (2017)

Vek vojenskej služby a branná povinnosť:
18 rokov je minimálny legálny vek pre povinnú vojenskú službu; povinný odvod je na 2 roky, ale Kazachstan je práve v prechode k veľkej profesionálnej armáde;
vojenskí kadeti zo stredných (vo veku 15-17 rokov) a vysokých škôl (vo veku 17-21 rokov) sú klasifikovaní ako personál pre vojenskú službu. (2017)

Nadnárodné spory

Medzinárodné spory:
Kirgizsko ešte musí ratifikovať vytýčenie hranice s Kazachstanom z roku 2001;
oblastné vytýčenie hraníc s Uzbekistanom začalo v roku 2004 a s Turkmenistanom v roku 2005;
pokračujúce vytyčovanie s Ruskom začalo v roku 2007; vytýčenie hraníc s Čínou bolo ukočené v roku 2002;
Vytvorenie spoločnej hranice s Turkmenistanom na morskom dne v Kaspickom mori je v štádiu rokovaní;
Azerbajdžan, Kazachstan a Rusko ratifikovali stanovenie hraníc morského dna Kaspického mora na základe ekvidistančnej vzdialenosti, ale Irán trvá na 1/5 mora.

Utečenci a vnútorne vysídlené osoby:
Osoby bez štátnej príslušnosti: 8451 (2016)

Nelegálne drogy:
Značná nelegálna produkcia kanabisu pre trh Spoločenstva nezávislých štátov a taktiež limitovaná produkcia maku siateho na výrobu ópia a chvojníka (efedry na výrobu drogy efedrínu); vláda v malej miere ničí pestiarne nelegálnych plodín;
Tranzitná krajina pre dorgy z Juhozápadnej Ázie smerujúce do Ruska a Európy;
Vysoká konzumácia opiátov

Itinerár

Deviata najväčšia krajina na svete, ktorá sa dostáva do popredia nielen svojimi ekonomickými úspechmi, ale aj veľkou reklamou v oblasti cestovného ruchu.

Nejeden Slovák si zrejme spája Kazachstan s filmom Borat. Ak si však odmyslíš túto „nálepku“ a dáš tejto stepnej krajine šancu, dokáže ťa dostať svojou prírodou, zvykmi, kultúrou a hlavne puncom blízkej exotiky, ktorú ešte neobjavil vo veľkom turistický priemysel.

Kedy ísť

máj – jún a september – október

Tieto mesiace sú najvhodnejšie na cestovanie po Kazachstane. Teploty sa pohybujú okolo +30°C a je sucho. V máji sú polopúštne oblasti zelené.

júl – august

Teploty sú najvyššie a na niektorých miestach teplota vystúpi až na +50°C.

november – apríl

Teploty sú síce prijateľnejšie, ale už je chladnejšie, prší a noci sú chladnejšie. V decembri a januári je v oblasti Astany veľmi chladno a teploty klesnú až na –30°C.

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Víza

Občania Slovenskej republiky majú s Kazachstanom od 1.1. 2017 bezvízový režim na obdobie 30 dní.O iných druhoch víz sa môžete v súčasnosti spýtať aj v Kancelárii Veľvyslanectva Kazašskej republiky v Bratislave. Viac informácií nájdete na https://www.mzv.sk/web/astana/konzularne_informacie/viza.

Bezpečnosť

Určite najbezpečnejšia krajina v Strednej Ázii, ktorá sa môže pochváliť nízkou kriminalitou a v zásade sa tu nemusíš ničoho obávať. Mestá a dediny sú bezpečné. Dbaj však dôsledne o to, aby ste verejne nezosmiešňovali súčasného prezidenta Kazachstanu. Odporúčam ešte:

 • Nefotografovať policajné a vojenské objekty.
 • Nefotografovať vnútro kostolov, ak je zákaz pred dvermi.
 • Nefotografovať uzavreté trhoviská, resp. pozri sa, či je pri vchode napísaný zákaz.
 • Vypýtať si povolenie, keď ideš fotiť miestnych.
 • Ak si pozvaní na pitie alkoholu vo veľkom, radšej sa tomu vyhni! Skorý odchod sa považuje za niečo slabošské a nie vždy to prejde s pochopením.

Doprava

Doprava v rámci Kazachstanu bola pre mňa asi najlacnejšia počas celej cesty po Ázii. Kazachstan je krajina s mimoriadne veľkými vzdialenosťami. Hlavné zaujímavosti sa nachádzajú – pre turistu dosť neprakticky – na severe a na juhu krajiny a oddeľuje ich rozsiahla púšť. Počítaj s tým pri plánovaní cestovania po Kazachstane.

Doprava do Kazachstanu

Z Európy sa dá priletieť do Astany alebo Almaty. Lieta sem najmä letecká spoločnosť Turkish Airlines, ale aj Lufthansa a Austrian Airlines, Wizz air, Aeroflot. Pri lietané do Kazachstanu mysli na to, že keď chceš spraviť nejaký okruh, tak je najlepšie priletieť do jedného mesta a odletieť z druhého. Veľa cestovateľov sa sekne, že letí s Wizz Air do Astany a aj odlieta a ledva stihne nejaký okruh. Najlepšie je povedzme priletieť do Astany a odlietať z Almaty a ušetríte kopec času.

Výhodné letenky do Kazachstanu si môžeš pozriet na stránke Travelistanu v sekcii „letenka„. Lety z Viedeň/Budapešť do Astany nájdeš tu.

Vnútroštátna doprava

Letecká doprava

Vnútroštátna letecká doprava je pravidelná a medzi veľkými mestami ti pri skorom nákupe letenky aj ušetrí peniaze. Napríklad letecká spoločnosť

Maršrutky

Kazachstan investuje nemalé finančné prostriedky do infraštruktúry a kvalita ciest je tu najlepšia v celej Strednej Ázii. Preto sa dá za krátky čas stihnúť pomerne veľa. Každé mesto či dedina má miesto, kde stoja maršrutky resp. odkiaľ vyrážajú. Ide o 10 až 20 miestny minivan, ktorý má na prednom skle napísané v miestnom jazyku kam smeruje. Výhodou maršrutiek oproti autobusom je, že sú:

 • rýchlejšie;
 • zastavia tam, kde potrebuješ;
 • jazdia veľmi často a sú flexibilnejšie.

Maršrutky vyrážajú až keď sa zaplnia. Keď prídeš ráno na miestne stanovište maršrutiek, do 30 minút by si mali vyraziť. Maršrutky sú tak rozšírenou formou dopravy, že miestni aj taxikári dobre vedia, kde majú stanovište. Treba povedať napríklad „maršrutka smerom do Almaty“ a poradia ti. Do niektorých miest, mimochodom, vôbec nejazdia autobusy, iba maršrutky (napríklad na trase Šimkent – Turkestan).

Autobusy

Kvalita autobusov je najvyššia v celej Strednej Ázii. Všetky veľké mestá sú veľmi dobre prepojené a autobusové stanice majú prehľadné informačné tabule. Za 10-hodinovú jazdu zaplatítš v klimatizovanom autobuse od 6 EUR!

Vlaky

Lístky sa dajú kúpiť vopred na tejto stránke http://www.railways.kz/en. Kazachstan má veľmi dobre prepojenie medzi mestami a aj s okolitými krajinami. Mesto Almaty je prepojené s mestami ako Moskva, Novosibirsk, uzbecký Taškent, ale aj čínske Urumči. Ide väčšinou o spiace vagóny. Vlaky sú lacné, ale je vhodné kúpiť si lístok 1-2 týždne vopred alebo si spraviť rezerváciu. Najmä v lete bývajú vlaky často vypredané aj niekoľko dní pred daným dátumom. Pokiaľ ide o ceny, napríklad lístok Turkistan – Almaty v 2. triede stojí v prepočte okolo 8 EUR/osoba.

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Ten, kto má v láske rýchlovlaky a najmodernejšie súpravy, na trase Alaty – Astana a Astana – Shimkent, premáva rýchlovlak (trasu Astana – Shimkent prejde za necelých 16 hodín a cena lístka je cca 40 EUR/osoba).

 • 1. trieda – uzamknuteľné kupé s 2 lôžkami, máte väčší pocit komfortu. Tieto vlaky nepremávajú na každej trase.
 • 2. trieda – uzamknuteľné kupé so 4 lôžkami. Ideálne je, ak ste skupina štyroch ľudí. Bude to o to zábavnejšie, lebo budete stále spolu.
 • 3. trieda – otvorené kupé, lôžka sú aj v rozšírenej uličke. Budeš mať síce kontakt s domácimi, ale ak niekto chrápe, počuje to celý vlak. Navyše, keď vlak stojí, klíma je vypnutá a otvorené kupé sa odrazu mení na saunu. Zváž preto, či výška ušetrených peňazí stojí za to.

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Je jedno, ktorú triedu si vyberieš, vždy dostaneš na cestu čistú plachtu a obliečky. Vo vagónoch je toaleta, malé umývadlo so studenou tečúcou vodou a možnosť nabrať si horúcu vodu na čaj alebo polievku. Sprcha sa vo vlaku nenachádza. Vlakovú dopravu odporúčam využiť najmä pri veľkých vzdialenostiach.

Ak by som to mal zhrnúť: maršrutky sú najlepšie na vzdialenosti do 6 hodín, autobusy cez deň na dlhé vzdialenosti a vlaky sú dobrým riešením, ak chceš ušetriť čas a cestovať v noci.

Hraničné prechody

/S Uzbekistanom

Ako som už spomínal, vlak premáva medzi Almaty a Taškentom, ale cesta je neuveriteľne zdĺhavá. Najlepšie je odviezť sa nočným vlakom do Šimkentu a zo železničnej stanice sa odviezť taxíkom priamo na hranicu s Uzbekistanom. Taxík sa pohne až vtedy, keď je plný. Do taxíku sa zmestia 4 ľudia a cena za jeden taxík je cca. 30 EUR. Cesta na hranice trvá cca. 90 minút. Od hranice do Taškentu je to cca. 20 minút a uzbecké taxíky ťa zoberú za 5 EUR.

Prehľadný itinerár na Uzbekistan nájdeš tu.

S Kirgizskom

Z Almaty do Biškeku trvá cesta približne 3 hodiny po kvalitnej ceste. Z autobusovej stanice idú minibusy za cenu cca. 5 EUR. Na hraniciach si musíš všetko zo sebou zobrať a minibus ťa bude čakať za pasovou kontrolou. Vlaky do Biškeku nejazdia.

Informácie ohľadom Kirgizska nájdeš tu.

S Ruskom

Do Kazachstanu sa dá dostať vlakom z Novosibirsku a Omsku. Ak ideš cestnou dopravou, napríklad autobusom, využiť môžeš tieto hraničné priechody:

 • Zhanaul – na ceste z Atyrau do Astrakhanu.
 • Taskala – na ceste z Uralsku do Saratova.
 • Mashtakov – na ceste z Uralsku do Samari.
 • Dimitrovo – Ilek – na ceste z Uralsku do Orenburgu.
 • Zhaisan – na ceste z Aqtobe to Orenburgu.
 • Kairak – Alimbetovka – na ceste z Aqtobe do Orsku.
 • Kazancevskoe – na ceste z Petropavlovsku do Chelyabinsku.
 • Karaagash – na ceste z Pavlodaur do Omsku.
 • Oktyabrskiy – na ceste z Pavlodaru do Barnaulu.
 • Zhezkent – na ceste z Semey (Semipalatinsk) a Rubtsovsk.

Informácie o Rusku nájdeš tu.

S Turkménskom

Hraničný priechod Temirbaba. Doposiaľ sem nejazdí žiadna verejná doprava. Z Turkménskej strany si musíš zobrať taxík do mesta Turkmenbaši. Cena je okolo 50 EUR.

Informácie o Turkménsku nájdeš tu.

Jedlo

V Kazachstane je jedlo založené – podobne ako v ostatných stredoázijských krajinách – najmä na mäse, pričom prevláda hlavne hovädzina, baranina, ale aj konské mäso.

Najčastejšie kazašské jedlá sú:

 • šašlik – rôzne druhy mäsa na tyčke podávané s chlebom
 • konské mäso – Kazachovia milujú koninu. Nájdeš ju veľmi často v jedlách ako Kazy, Shuzhuk alebo aj Zhal (ide o údené konské mäso z oblasti krku).
 • quwyrdaq – baranie mäso uvarené vo veľkom woku s cibuľou
 • manty – pirohy plnené mäsom
 • plov – jedlo tvorí ryža, mrkva, baranie mäso a hrozienka
 • boršč – hustá kapustová polievka podávaná s hovädzím mäsom
 • kumys – kvasené kobylie mlieko. Je to jemne alkoholický národný nápoj
 • lagman – nudle/cestoviny s mäsom, častou podávané vo forme polievky, teda vo vývare a so zeleninou. Mäso je väčšinou hovädzie alebo baranina.
 • pirôžky – vyprážané pirohy plnené zemiakmi, kapustou alebo mäsom
 • lepjoška – okrúhly a plochý stredoázijský chlieb

V mestách sú trhoviská, kde nájdeš čerstvé potraviny, najmä ovocie a zeleninu, a to za veľmi dobré ceny. V blízkosti trhovísk sa nachádzajú reštaurácie, v ktorých dostaneš veľmi kvalitné a čerstvé jedlo.

Peniaze

V Kazachstane platí kazachstanský tenge (KZT) a aktuálny kurzový lístok nájdeš na: http://www.xe.com/currency/kzt-kazakhstani-tenge. Peniaze v mestách vymeníš takmer všade. Ak ideš do menších miest, treba mať dopredu vymenené peniaze. Platobné karty nie je možné použiť všade. Ak ti zostanú Tenge a pokračuješ do ďalších krajín, radšej ich vymeň priamo na hraniciach, lebo neskôr už na to nebude musieť byť príležitosť.

Pokiaľ ide o ceny, jedlo v Kazachstane je jednoznačne lacnejšie ako na Slovensku aj vďaka nízkej hodnote kazašskej meny. Ak si fanúšikom nákupov v supermarketoch a nepotrpíš si na stravu v reštauráciách, tak minieš iba približne 6 EUR/deň.

• chlieb – od 0,2 EUR
• 1,5 l voda – od 0,2 EUR
• pečené kurča – 1,5 EUR
• pivo – od 0,5 EUR
• melón (7 kg) – 1 EUR
• polkilová saláma – 1,5 EUR
• paradajky – 0,5 EUR/kg
• obed v reštaurácii – od 3 EUR
• lagman (mäsová polievka s nudlami) – od 2 EUR
• pirôžky – od 0,8 EUR

Itinerár

1.-3.deň:Prílet do Almaty. Bývalé hlavné mesto krajiny a z celého Kazachstanu asi aj najkrajšie. Nachádza sa predhorí Zailiysky Alatau. Mesto sa nazýva aj mestom jabĺk a patrí medzi mestá, v ktorých sa oplatí pár dní zostať.  Uvádzam niekoľko miest v rámci Almaty, ktoré sa oplatí navštíviť:

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

 • Panfilov park – s krásnym dreveným pravoslávnym kostolom, ale aj monumentálnym pamätníkom pre všetkých Kazachov, ktorí padli počas druhej svetovej vojny.
 • Pomník nezávislosti – podľa tradície si tu mladomanželia zvyčajne vkladajú spoločne ruky do otlačku dlane prezidenta Kazachstanu.
 • Kok Tobe – vyjdiš lanovkou na túto horu, z ktorej budeš mať výhľad na celé mesto. Lanovku nájdeš za hotelom Kazachstan.
 • rýchlokorčuliarska dráha Medeu – nachádzajúca sa neďaleko mesta. Na tejto dráhe padali svetové rekordy, keď tu kedysi trénovali sovietski rýchlokorčuliari. Dráha je v zime stále funkčná. Na miesto sa dostaneš taxíkom za cca. 10 EUR, ale aj miestnou autobusovou linkou. Od železničnej stanice Almaty 2 je to asi 25 minút jazdy taxíkom. Práve pri dráhe sprístupnili aj lanovku, ktorá vás vyvezie až do vysokohorského prostredia, odkiaľ sa dajú podniknúť celodenné túry.

4.-6.deň: Trojdňový výlet do Altyn Emel. Národný park založený v roku 1996 je jedným za najunikátnejších miest Kazachstanu. Na rozlohe približne 4600 km2 nájdeš zaujímavé skalné i vulkanické útvary, piesočné duny a zaujímavú flóru a faunu. Hlavnými atrakciami parku sú: pohorie Aktau, piesočné duny (Singing sand dunes), vulkanické utvary Katutau, petroglyfy Terekty a skýtske pohrebisko Besshatyr. Na návštevu prvých troch atrakcií ti budú stačiť dva plné dni, ak však chceš navštáviť všetky atrakcie, počítajte aj s 3 dňami. Oddýchnuť a prenocovať môžeš napríklad v Kosbastau, kde sa nachádzajú horúce pramene a veľmi zaujímavý strom – vyše 700 ročná vŕba. V národnom parku je zopár guest houseov, ale odporúčam zobrať si so sebou stan, spacáky a karimatku, ako aj jedlo na dané dni.

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

Národný park sa nachádza približne 260 km severovýchodne od mesta Almaty. V zásade máš tri možnosti ako si výlet vybaviť:

 • prenajatie vlastného auta – v každom prípade potrebuješ auto 4×4, pretože terén v národnom parku je náročný a šofér musí mať skúsenosti s takýmto autom. Prenajatie auta stojí cca 80 USD/deň, diesel resp. benzín do 0,5 EUR/liter.
 • cez miestnu cestovnú kanceláriu v Almaty – je to najjednoduchší, aj keď možno najdrahší spôsob. Cena pre dve osoby je cca 450-500 USD/2 dni.
 • zorganizovať výlet súkromne – sledujte fóra na westránkach lonelyplanet alebo caravanistan. Mnohí turisti tam zháňajú spolucestujúcich, s ktorými by si rozdelili náklady na tento nie práve najlacnejší výlet. Výlet do Altyn Emel zorganizovaný súkromne tak pre dve osoby vyjde na cca. 200 USD/2 dni. Nezabudni, že do auta musíš k sebe zobrať aj miestneho rangera/policajta, ktorý s vami pôjde celý čas od vstupu do národného parku.

7.deň: Charyň kaňon. Malý kazachstanský Grand Canyon. Návštevu kaňonu je možné absolvovať ako príjemný jednodňový výlet. Cesta z Almaty trvá približne 3 a pol hodiny a nie je na to potrebné auto 4×4. Výlet si môžeš objednať cez miestnu cestovnú kanceláriu. Pre lacnejšiu alternatívu skús kontaktovať hostel Amigo, Manas Street 9B, Almaty, tel. +77072099333, ktorý ti vie rezervovať lístky na tour, ktorá sa organizuje raz týždenne, väčšinou v nedeľu. Tretia možnosť je prenajať si vlastné auto. Je lepšie zobrať si so sebou na výlet do kaňonu aj jedlo a nápoje. Hore pri vyhliadke nie sú nijaké občerstvenia, iba dole v kaňone sa nachádza malý kemp s reštauráciou. Z vyhliadky sa tam dostanete asi za 45 minút pešo.

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

8.-9.deň:Odchod vlakom/sautobusom do Šimkentu (cca.8-11 hodín).

Hoci Kazachstan v zásade nie je tak bohatý na pamiatky ako jeho sused Uzbekistan, mesto Turkestan predsa ukrýva jednu nádhernú pamiatku, a to mauzóleum Khawaja (Khoja) Ahmed Yasavi zo 14. storočia. Mesto datuje svoju históriu do 4. storočia a leží na známej trans–aralskej železnici. Zo Šimkentu sa do Turkestanu dostanete najľahšie maršrutkou zo stanice/autovagzalu Samal za 600 KZT/osoba. Cesta trvá približne 2 a pol hodiny, takže návštevu Turkestanu viete uskutočniť ako jednodňový výlet zo Šimkentu. Mauzóleum je však najfotogenickejšie pri západe Slnka, preto stojí za uváženie aj prenocovanie priamo v meste Turkestan.

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

10.deň: Naspäť do Šimkentu a následne večerným vlakom do Astany alebo pokračovanie na prehliadku Bajkonoru – miestu, odkiaľ vystreľujú rakety do vesmíru. Výlet je na 3 dni a potrebuješ povolenia. Všetky informácie s cenami nájdeš tu. Ak by si išiel do Bajkonoru, itinerár sa ti natiahne o 3 dni.

11.-12.deň: Astana.Moderné hlavné mesto krajiny, ktoré nahradilo bývalé hlavné mesto krajiny Almaty. Kvôli mnohým novým stavebným projektom by som ho azda mohol nazvať aj „Dubajom“ Strednej Ázie.  Mesto vás prekvapí svojou modernou architektúrou, širokými ulicami, najnovšími výškovými budovami, zaujímavým designom a modernými technológiami. Na navrhnutí a výstavbe modernej Astany sa podieľal najmä britský architekt Norman Foster. Astana predstavuje obrovský kontrast v porovnaní so zvyškom krajiny. Astana je určená najmä pre tých, ktorí hľadajú moderné metropoly. Mesto je známe aj klimatickými extrémami. V lete je tu +30°C a v zime –30°C. Zároveň je to najdrahšie mesto v Kazachstane. V Astane by ste mali navštíviť:

Kazachstan - cestovateľské rady, tipy, itinerár a rozpočet

 • Veža Bayterek – Jeden z hlavných monumentov Astany je veža Bayterek, ku ktorej sa viaže zaujímavá kazašská legenda. Bayterek je strom života, ku ktorému letí vták šťastia Samruk, aby na ňom nakládol zlaté vajce. Vajce symbolizuje Slnko, nádej a život. Ale dole pri koreni stromu číha Aydakhar, zlý drak, ktorý chce vajce zožrať. Veža bola postavená v roku 2002 a je vysoká celkovo 97 metrov. Do haly („žltého vajíčka“) sa môžeš vyviesť výťahom a budeš mať výhľad na Astanu, najmä na prezidentský palác. Vstupné pre dospelú osobu je 500 KZT.
 • Palác mieru a súladu (Palace of Peace and Reconciliation) – 77 metrov vysoká pyramída mieru vyjadruje duch Kazachstanu, kde vedľa seba v mieri, harmónii a súlade existujú rôzne kultúry, tradície a reprezentanti rôznych národov. Pyramída obsahuje predovšetkým kongresové haly, okrem iného najmä na účely stretnutí najvyšších náboženských predstaviteľov sveta. V noci je pyramída efektne vysvietená.
 • Mešita Nur-Astana – Nová mešita postavená v roku 2008. Výška jej minaretov je 63 m, čo symbolizuje vek proroka Mohameda v čase, keď zomrel. Vstup do mešity je bezplatný.
 • Prezidentský palác Ak Orda – stavba paláca trvala tri roky a oficiálne bol otvorený v roku 2004.
 • Chan Šatyr – nákupné stredisko a zábavné centrum zajímavého designu. Jej šikmá kupola je postavená zo špeciálneho transparentného materiálu, ktorý zachováva vnútri špeciálnu mikroklímu.

13.deň: Odlet domov, alebo pokračovanie do málo známej oblasti na východe krajiny – Kurčatov.

V rokoch 1949 až 1989 tu bolo vyskúšaných 456 jadrových bômb, čo bolo viac ako pri ideologickom nepriateľovi USA. Kurčatov sa nachádza asi 120 km od mesta Semipalatinsk (Semey). Mesto pôsobí ako mesto duchov, keďže takmer polovica všetkých obyvateľov odišla preč aj kvôli nejasnosti okolo radiácie. Uvidíš tam len rozpadnuté budovy a prázdne bytovky. Je to mietso pre tých, ktorých zaujímajú temné miesta. Doprava zo Semipalatinsku je ráno o 8.00 a o 12.30. Musíte tu však prespať. Jediný hotel je na ulici Olympijskaja vcene v prepočte 8 EUR za izbu.

Na výlet z Astany a návrat späť z Astany, treba rátať tak 3 dni. Zo Semipalatinsku sa dá potom pokračovať napríklad do Ruska a napojiť sa na Transsibírsku magistrálu. Alternatív je veľa.

Koľko taká cesta vyjde?

Ak rátame tento program bez Bajkonuru (ten stojí 1500 USD na osobu), vyjde to okolo 550 – 750 eur na osobu. (je v tom doprava, výlet do Eltyn Emel ak si prenajmeš auto, bývanie v 3 hviezdičkových hoteloch. Všetko bez hlavnej letenky (najlepšie je letieť Almaty a odlet z Astany -ceny od 350 eur)

Ak hľadáš ďalšie cestovateľské itineráre, pozri sem.

Zdroj: The World Factbook 2018-19. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2019

Články o kontinente Ázia